Συλλογή δεδομένων της έρευνας IMMERSE2023-12-06T08:31:46+01:00

Συλλογή δεδομένων της έρευνας IMMERSE

Έρευνα IMMERSE

Η συλλογή δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2021-Ιουνίου 2023 σε συνολικά 406 τοποθεσίες με τη συμμετοχή περισσότερων από 24.000 παιδιών, από τα οποία σχεδόν το 60% (13.345) έχουν προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης διευθυντές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Αυτή η μεγάλης κλίμακας διακρατική έρευνα σκοπεύει να δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, εστιάζοντας σε έξι χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία) που αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά ευρωπαϊκά μεταναστευτικά πλαίσια.

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας σχεδιάστηκαν ειδικά για τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με τον πίνακα δεικτών IMMERSE, ένα νέο σύνολο δεικτών που αφορά τα αποτελέσματα της ένταξης των παιδιών, τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης ένταξης που δημιουργήθηκε από κοινού με τα παιδιά και τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά το πρώτο έτος του έργου. Τα ερωτηματολόγια καταγράφουν επίσης άλλες σχετικές μεταβλητές και δημογραφικά στοιχεία για να καταστεί δυνατή η ανάλυση των δεικτών του πίνακα σε βάθος. Επιπλέον προσαρμόστηκαν ώστε να συλλέγουν δεδομένα από όλο το φάσμα των παιδιών σχολικής ηλικίας, σχεδιάζοντας δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια: ένα κατάλληλο για μικρά παιδιά (7-9 ετών) και ένα για μεγαλύτερα παιδιά (10-18 ετών). Τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν σε 15 γλώσσες (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά, φαρσί, ρουμανικά, κινέζικα, ουρντού, σομαλικά, ρωσικά και ουκρανικά). Τα στοιχεία και ο σχεδιασμός της έρευνας συνδιαμορφώθηκαν και επικυρώθηκαν από τα παιδιά και άλλους σχετικούς φορείς.

Η συλλογή δεδομένων επικεντρώθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επιλεγμένες περιοχές των έξι χωρών, ενώ συμπληρωματικά συλλέχθησαν δεδομένα σε άλλα περιβάλλοντα, όπως κέντρα υποδοχής, με στόχο να συμπεριληφθούν πιο ευάλωτοι και δύσκολα προσεγγίσιμοι πληθυσμοί, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι αιτούντες άσυλο. Η εφαρμογή της έρευνας στο πεδίο υποστηρίχθηκε από την ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος συλλογής δεδομένων (παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων) ώστε να είναι εφικτή η συγκέντρωση πολλαπλών στοιχείων. Η συλλογή δεδομένων συνέπεσε με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και άλλα γεγονότα με σοβαρό αντίκτυπο, όπως η προσφυγική κρίση που ακολούθησε την κρίση στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που δυσχέρανε επιπλέον τη συλλογή δεδομένων των παιδιών-μεταναστών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.

  • Τα δύο ερωτηματολόγια στα αγγλικά, η τεκμηρίωση της έρευνας και το σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο δεδομένων και εγγράφων IMMERSE: https://zenodo.org/communities/immerse-h2020

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα συλλογής Δεδομένων

Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα επέτρεψε στους ερευνητές του IMMERSE να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τον πίνακα των κοινωνικοεκπαιδευτικών δεικτών για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών από τις τέσσερις ομάδες των συμμετεχόντων: διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά. Κατά τη διάρκεια του έργου, η πλατφόρμα διευκόλυνε τη συλλογή δεδομένων σε σχολεία, περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης και κέντρα υποδοχής μεταναστών στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η πλατφόρμα παρέχει προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως των παιδιών, και συμμορφώνεται με τα επίπεδα ασφάλειας που επιβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την εμπιστευτικότητα και την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα παραμένουν ανώνυμες, ιδιωτικές και η χρήση τους περιορίζεται στους ερευνητικούς σκοπούς της IMMERSE.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο