Πλαίσιο2019-11-25T11:58:49+01:00

Πλαίσιο

Μεταξύ του 2013 και του 2017, σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες από κράτη εκτός ΕΕ έλαβαν ετήσια άδεια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 (EUROSTAT, 2019). Μεταξύ αυτών, περίπου το 20% είναι παιδιά, πολλά από τα οποία είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Οι αυξανόμενες και ποικίλλες ροές των τελευταίων ετών θέτουν υπό πίεση τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις και έχουν εκθέσει κενά και ελλείψεις στην προστασία και υποστήριξη όλων των κατηγοριών παιδιών μεταναστών. Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα επηρεάζονται περισσότερο από την κατάσταση αυτή, δεδομένου ότι πρέπει να αγκαλιάσουν την αυξανόμενη πολιτισμική, γλωσσική, κοινωνικοοικονομική και εθνοτική ποικιλομορφία. Ο αυξανόμενος αριθμός παιδιών που φθάνουν τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία. Αυτό δεν είναι μόνο ένα απαραίτητο βήμα για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους μετανάστες πιθανότατα θα εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα προορισμού τους.

Μια από τις πιο θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι η επιτυχής ενσωμάτωση αυτών των πρόσφατων αφίξεων, καθώς και των ήδη εγκατεστημένων πληθυσμών μεταναστών και των απογόνων τους. Συνολικά, περισσότερα από 38 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν σε χώρες εκτός της ΕΕ των 28 ζουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 7,5% του πληθυσμού στην Ευρώπη. Επιπλέον, 21,8 εκατομμύρια, το 4,25% δηλαδή του πληθυσμού, γεννήθηκαν σε διαφορετικό κράτος μέλος. Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ισπανία, οι μετανάστες και οι απόγονοι τους αριθμούν ήδη το 15% του πληθυσμού (EUROSTAT, 2019). Το 2015, σχεδόν ένας στους τέσσερις 15χρονους φοιτητές στις χώρες της ΕΕ ήταν είτε ξένοι είτε είχαν τουλάχιστον έναν ξένο γονέα (ΟΟΣΑ, 2018).

Η έλλειψη ένταξης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Εμπεριέχει πολιτικό κόστος και αστάθεια, καταστρέφει την κοινωνική συνοχή και προωθεί αρνητική στάση του κοινού που περιορίζει τον πολιτικό χώρο όσον αφορά στην κατάλληλη διαχείριση της μετανάστευσης (ΟΟΣΑ / ΕΕ, 2018). Οι μεταναστευτικές ροές αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες. Τέτοιες ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως στην αξία της διαφορετικότητας για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική καινοτομία, αλλά και στη δημογραφική αναζωογόνηση των γηρασκόντων κοινωνιών και στην αύξηση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων κρατών πρόνοιας.

Αλλά για να απελευθερωθούν τα οφέλη της μετανάστευσης, είναι απαραίτητη η αποτελεσματική εκπαίδευση και οι κοινωνικές πολιτικές για την επιτυχή ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών στην κοινωνία (ΟΟΣΑ, 2018). Η έγκαιρη ένταξη στα σχολεία αποδείχθηκε ο καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, αποφεύγοντας τον μελλοντικό κοινωνικό αποκλεισμό. Με αυτή την έννοια, τα σχολεία, τα κέντρα υποδοχής μεταναστών και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται επειγόντως πολιτικές και συστάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των παιδιών των μεταναστών, ιδίως εκείνων των νεοαφιχθέντων προσφύγων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τα εργαλεία ενσωμάτωσης και παρακολούθησης των παιδιών των μεταναστών, αναπτύσσονται στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο. Οι λύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών, να ακούνε τις φωνές τους και να χρησιμοποιούν μια φιλική προς το παιδί προσέγγιση.

Ο γενικός στόχος του IMMERSE είναι να ορίσει μια νέα γενιά δεικτών σχετικά με την ένταξη και την κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Το IMMERSE θα υιοθετήσει μια κοινή σχολή προσέγγισης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ανάγκες των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, αλλά και των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών, προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη και να οικοδομήσουν ένα δεκτικό, ποικίλο και περιεκτικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα IMMERSE θα εντοπίσει τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς στην κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν παραπάνω, με βάση τους εξής πυλώνες:

Καθορίζοντας νέες μεθόδους έρευνας και εργαλεία

Αναπτύσσοντας νέες τεχνολογικές λύσεις , καθώς και μια μέθοδο συν-δημιουργίας με σκοπό να συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς

Συμπεριλαμβάνοντας τη φωνή των παιδιών σε όλη τη διαδικασία

Τα παιδιά θα συν-δημιουργήσουν και θα επικυρώσουν τον πίνακα δεικτών μέσω της συμμετοχικής έρευνας. Μια Συμβουλευτική Ομάδα Παιδικής Έρευνας θα παρέχει συμβουλές καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου

Συλλογή δεδομένων αντιπροσωπευτικών της ευρωπαϊκής πραγματικότητας

Το έργο θα αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους ερευνητές να συλλέγουν, να παρακολουθούν και να αναλύουν δεδομένα σε 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες

Επηρεασμός των ενδιαφερομένων μερών για την έγκριση

Δημιουργία και διάδοση σειράς καλών πρακτικών και προσαρμοσμένων συστάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των συστημάτων ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη

Διάφορα στάδια του έργου θα περιλαμβάνουν έρευνα με ευάλωτους πληθυσμούς (παιδιά, μετανάστες και πρόσφυγες) καθώς και καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες θα εγκριθούν από τις επιτροπές δεοντολογίας και θα διεξαχθούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Προκειμένου να προστατευθεί και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες IMMERSE συμμορφώνονται με τις δεοντολογικές απαιτήσεις έχει οριστεί Εξωτερικός Τεχνικός Σύμβουλος (ΕΤΣ)

Διάφορα στάδια του έργου θα περιλαμβάνουν έρευνα με ευάλωτους πληθυσμούς (παιδιά, μετανάστες και πρόσφυγες) καθώς και καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες θα εγκριθούν από τις επιτροπές δεοντολογίας και θα διεξαχθούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Προκειμένου να προστατευθεί και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες IMMERSE συμμορφώνονται με τις δεοντολογικές απαιτήσεις έχει οριστεί Εξωτερικός Τεχνικός Σύμβουλος (ΕΤΣ)

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο