Η ομάδα IMMERSE χρησιμοποίησε το μοντέλο συμμετοχής Lundy για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων συνδημιουργίας με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων με τη συμβουλευτική ομάδα έρευνας για παιδιά και νέους (CYPAG) και τα εργαστήρια διαβούλευσης πολιτικής.  

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από την καθηγήτρια Laura Lundy (Queen’s University of Belfast και University College Cork).

Αποτελεί έναν τρόπο εννοιολογικής προσέγγισης του άρθρου 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), το οποίο έχει ως στόχο να εστιάσει σε τέσσερα αλληλένδετα στοιχεία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη λήψη αποφάσεων.

  • Χώρος: Τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους

  • Φωνή: Τα παιδιά πρέπει να διευκολύνονται να εκφράζουν την άποψή τους

  • Ακροατήριο: Η άποψή τους πρέπει να ακούγεται.

  • Επιρροή: Η άποψή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση