Για να εξασφαλιστούν κοινές προδιαγραφές στη διεξαγωγή των εργαστηρίων, των ομάδων εστίασης και άλλων δραστηριοτήτων, όλοι οι συντονιστές, οι ερευνητές και οι επιβλέποντες του έργου πρέπει να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες αρχές τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων μερών.

Κοινή Βάση Γνώσης
Αξιοποιεί τη συνεισφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θέτοντας τη φωνή των παιδιών μεταναστών στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας.
Εργασιακό Περιβάλλον Συνεργασίας
Δυναμική ανατροφοδότηση, επικύρωση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου από τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προοπτικές, τις εμπειρίες και την εξειδικευμένη γνώση των συμμετεχόντων μελών της κοινότητας για τη βελτίωση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων, στρατηγικών και διαδικασιών.
Προοπτική του Φύλου και της Ένταξης
Κάθε δραστηριότητα θα λαμβάνει υπόψη και θα προωθεί την ισότητα.
Δράσεις Πρόληψης και Δέσμευσης
Οι διαδικτυακές και επιτόπιες έρευνες, οι διαβουλεύσεις και τα εργαστήρια θα προωθήσουν την άμεση αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ανοιχτός Διάλογος και Επικοινωνία
Η ενεργή συμμετοχή θα βοηθήσει το ευρύ κοινό να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή του σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων και παρακολούθησης της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία και σε άλλα μαθησιακά και βιωματικά περιβάλλοντα.