Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
FRIDA-project: Opleiding voor de preventie en opsporing van racisme en vreemdelingenhaat in de klas

Beschrijving

Het project vindt zijn oorsprong in de oproep van het Progress-programma 2013 voor werkgelegenheid en sociale solidariteit van de Europese Commissie. Het werd uitgevoerd van november 2014 tot oktober 2015 en vervolgens kreeg het aanvullende financiering voor de bewustmakingsdagen in oktober en december 2016, en december 2017. Het project werd uitgevoerd in Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana en Ciudad Autónoma de Ceuta, en er werden blijken van belangstelling ontvangen uit Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Murcia, Aragón, Comunidad de Madrid en Navarra. Het algemene doel is opleiding te verstrekken voor de preventie en opsporing van racisme, vreemdelingenhaat en andere daarmee verband houdende vormen van onverdraagzaamheid in de klas, waarbij het positieve beeld van de integratie van migranten en etnische minderheden op het gebied van onderwijs wordt versterkt. Het project was ook bedoeld om te voldoen aan de overheidsbepaling voor de onderwijspijler "alomvattende strategie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en andere daarmee samenhangende vormen van onverdraagzaamheid". De gebruikte methodologie was de narratieve synthese, de bespreking van reeds bestaande literatuur, en een bewustmakingscampagne met betrokkenheid van de belanghebbenden. Het project werd gefinancierd door de EU en overheidsfondsen: Spaans Observatorium voor Racisme en Vreemdelingenhaat (OBERAXE) en Nationaal Centrum voor Innovatie en Onderwijsonderzoek (CNIIE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Spanje
 • Taal:
 • Engels
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Er is een evaluatie uitgevoerd die een positieve beoordeling van het project opleverde: er is een werkmethode vastgesteld, gebaseerd op de bewustmakingsdagen, het geproduceerde materiaal is op grote schaal verspreid en er heeft een uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsgevonden tussen overheidsdiensten en technici van verschillende Autonome Gemeenschappen. Het evaluatieverslag is beschikbaar via de volgende link.
  https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Evalucacionfrida.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Er zijn drie materialen ontwikkeld: a) een handleiding in het Spaans en het Engels b) een drieluik in alle officiële talen van het land plus het Engels en c) het evaluatieverslag van de activiteiten van het project. De link naar de resultaten (ondersteuningshandboek en triptiek) is beschikbaar op de volgende link.
  https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0073.htm

  Reproduceerbaarheid
  Het project is gedeeltelijk reproduceerbaar aangezien er materiaal is geproduceerd in alle officiële talen van het land en in het Engels. Voor een goede overdraagbaarheid naar andere contexten moeten extra vertalingen in andere talen worden gemaakt en moet specifieke wetgeving worden overwogen en aangepast. Volgens het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten zijn de elementen die naar andere EU-lidstaten overdraagbaar zijn Het organiseren van seminars om het bewustzijn onder onderwijspractici en beleidsmakers te vergroten kan elders worden nagevolgd, evenals het opstellen en publiceren van een gids over het voorkomen en signaleren van racisme, vreemdelingenhaat en andere onverdraagzaamheid op school. Ook elders kan gecoördineerd werk tussen nationale en regionale niveaus worden verricht.
  https://fra.europa.eu/en/promising-practices/prevention-and-detection-racism-xenophobia-and-related-intolerance-school

  Motivatie voor de indiening
  Het project pakt politieke incidentie en praktijken aan om meer interculturele praktijken in scholen en anti-discriminatie acties gericht op belanghebbenden op macroniveau te bevorderen.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Gespecialiseerde opleiding en bewustmaking
 • Doel:
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • Scholen
 • Aanvullende opmerkingen

  De ondersteunende handleiding is het resultaat van een jaar tenuitvoerlegging van het FRIDA-project (Opleiding voor de preventie en opsporing van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid in de klas). Het doel van het project was leerkrachten en pedagogische verantwoordelijken te sensibiliseren en instrumenten aan te reiken voor het voorkomen, opsporen en bestrijden van incidenten van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid. Het is in de schoolfase dat jongeren en kinderen hun identiteit en hun interculturele competenties beginnen te ontwikkelen; daarom zijn school en andere onderwijsomgevingen cruciaal voor toekomstig gedrag en sleutelplekken om diversiteit te leren waarderen vanuit een verrijkingsperspectief en niet als een belemmering. Dit handboek beschrijft de redenen voor het bestaan van vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van onverdraagzaamheid; de diagnose van de situatie van de migrantenbevolking en minderheden en het regelgevend kader; strategieën voor preventie en bewustmaking in onderwijscentra; welke effecten deze incidenten hebben en wat de beste manier is om ze aan te pakken. In het evaluatieverslag wordt het potentiële effect van het project in de Autonome Gemeenschappen waar het is uitgevoerd geanalyseerd, evenals de vaststelling van specifieke behoeften om door te gaan met de preventie van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid op school. Uit de resultaten blijkt dat het project door verschillende onderwijsinstanties positief is ontvangen en tot engagement heeft geleid, wat tot uiting komt in de bevordering van de opleiding van leraren inzake racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid in sommige gemeenschappen, zoals Castilla y León of Castilla-La Mancha; de opneming door de Valenciaanse Gemeenschap van informatie over de motivering van de incidenten die aan haar registratiesysteem PREVI worden gemeld; of de opneming door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding van de preventie en de behandeling van onverdraagzaamheid in haar coëxistentieplan. De evaluatie beschrijft voorstellen voor toekomstige acties, vastgesteld door de verantwoordelijken voor onderwijs van verschillende Autonome Gemeenschappen die eraan hebben deelgenomen, die het mogelijk zullen maken te profiteren van de synergieën die zich hebben voorgedaan tussen de verschillende overheidsdiensten en de samenleving en die zullen bijdragen tot verdieping in de nieuwe methoden van onderwijsintegratie die door het project zijn geïllustreerd.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]