Online digitale databank van goede praktijken en middelen voor de maatschappelijke integratie van kinderen van vluchtelingen en migranten2022-06-28T13:29:22+02:00

Online digitale databank van goede praktijken en middelen voor de maatschappelijke integratie van kinderen van vluchtelingen en migranten

Categorie
Land van herkomst / uitvoering
Taal
Naleving van de Dashboard-resultaten

Resultaten: 109

VN-rapport: De stem van migranten- en vluchtelingenkinderen in België

Deze brief belicht een reeks interviews met 170 migrantenkinderen, uitgevoerd door UNICEF. Ze vertellen over hun ervaringen met onderwijs, huisvestingsbeleid en emotioneel welzijn in hun thuisland en gastland, en over...
Beleidsnota's UNICEF Engels

CEPS: Migratie-integratiebeleid op lokaal niveau in België

Deze beleidsnota richt zich op de arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers in België. Het lagere opleidingsniveau van migrantenkinderen wordt gezien als symptoom van een ernstig integratieprobleem. Individuele lokale actoren en netwerken (initiatieven,...
Beleidsnota's België Engels

UNHCR: Versterking van de bescherming van niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen in België

Dit rapport biedt een diepgaande verkenning van de huidige trajecten voor niet-begeleide migrantenkinderen in België, legt de tekortkomingen bloot en doet de nodige aanbevelingen. Het gaat onder meer om informatie...
Beleidsnota's UNHCR Nederlands Frans

Caritas: Een gemeenschappelijk huis: migratie en ontwikkeling in België

Dit document biedt een diepgaande historische analyse van migratie in België, gegevens over migratiestromen (vanaf 2019), en beschrijft de vele bijdragen van migranten aan hun gast- en thuisland. Het legt...
Andere instrumenten en middelen België Engels

DASPA, een culturele "brugklas

Deze video fungeert enerzijds als een gedeeltelijk interview en anderzijds als een blik op het DASPA-systeem. DASPA-klassen fungeren als een culturele brug voor nieuwe migranten: het is een intensieve taalcursus...
Andere instrumenten en middelen België Frans

Eurochild: Opgroeien in Lockdown: De kinderen van Europa in het tijdperk van COVID-19: België Landprofiel

Dit landenprofiel biedt gegevens over de impact van COVID 19 op de bestaande vangnetten voor migrantenkinderen, in het bijzonder kinderen in CiAC (alternatieve zorg). De aanpak van kinderarmoede en kinderparticipatie...
Andere instrumenten en middelen België Engels

IOM: Migrantenkinderen en ontheemde kinderen in het COVID-19-tijdperk: welke gevolgen heeft de pandemie voor hen en wat kunnen we doen om te helpen?

De COVID-19-pandemie heeft onze benadering van veiligheid en verkeer ingrijpend veranderd. Op plaatsen waar "sociale afstand en handen wassen met water en zeep geen optie zijn", zoals migrantenvoorzieningen in lage-...
Beleidsnota's Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Engels

Human Rights Watch: Een stap vooruit voor 10.000 Rohingya kinderen: Bangladesh laat kinderen formeel onderwijs volgen / 'Zijn wij geen mensen?' Ontzegging van onderwijs voor Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Bijna 400.000 gevluchte Rohingya-kinderen in Bangladesh krijgen geen formeel onderwijs. Dit artikel en de video gaan in op een proefproject dat in januari 2020 is goedgekeurd om 10.000 kinderen les...
Andere instrumenten en middelen Verenigde Staten Engels

Gevolgen van de "Corona-crisis" voor migrantenkinderen en hun integratie

Deze beleidsnota wil de gevolgen van de schoolsluiting wegens Covid-19 evalueren, en nieuwe manieren voorstellen om de duurzame integratie van migrantenleerlingen in de toekomst te stimuleren door beleidsaanbevelingen te doen...
Beleidsnota's Slovenië Catalaans Engels Duits Pools Sloveens Spaans

De bescherming van migranten- en vluchtelingenkinderen in Spanje en Europa

In het document onderzoekt Save The Children vijf kernpunten: bescherming aan de buitengrenzen van Europa; detentie van migranten en vluchtelingen; toegang tot asiel en verblijf; gezinshereniging en voogdij van minderjarigen....
Beleidsnota's Spanje Spaans

De grenzen voorbij: Een pedagogisch voorstel over migratie- en vluchtelingenkwesties

Dit document is een gids voor leerkrachten om leerlingen in alle leeftijdscategorieën (5-18) te helpen vertrouwd te raken met de realiteit van migratie en vluchtelingenschap door middel van een reeks...
Andere instrumenten en middelen Spanje Spaans

Mensenrechten aan de zuidgrens 2019: migrantenkinderen

Dit beleidsdocument is bedoeld om de situatie van migrantenkinderen te analyseren, alsmede de stand van zaken met betrekking tot hun rechten en garanties vanaf hun aankomst in Andalusië tot het...
Beleidsnota's Spanje Spaans

Hoe kindvriendelijke informatie over te brengen aan kinderen in migratie. Een handboek voor professionals in de frontlinie

Dit handboek is een praktische gids voor beroepskrachten in de frontlinie over hoe zij een kind kunnen begeleiden in elke fase van zijn of haar reis: van de aankomst aan...
Andere instrumenten en middelen Raad van Europa Engels

Inzicht in kinderparticipatie. Ideeën, strategieën en dynamiek om stap voor stap te werken aan kinderparticipatie.

Dit document verzamelt dynamieken, strategieën en vooral goede ideeën om te werken aan en inzicht te krijgen in zoiets belangrijks als kinderparticipatie in niet-formeel onderwijs. Het verslag omvat de bevordering...
Andere instrumenten en middelen Spanje Spaans

Bevordering van de integratie van migranten en vluchtelingen in en door het onderwijs Toolkit

Dit document is een gids ontwikkeld door Education international (EI) voor opvoeders en onderwijsvakbonden die werken met migranten- en vluchtelingenkinderen. Het bundelt strategieën en praktische acties in een nieuwe toolkit...
Andere instrumenten en middelen Education International Engels

Kwetsbare groepen in het asielstelsel. Een benadering van de behoeften van kinderen, LGTBI+-personen en slachtoffers van mensenhandel

Doel van het verslag is een stem te geven aan bijzonder kwetsbare personen in het asielstelsel, namelijk kinderen, LGTBI+ personen en slachtoffers van mensenhandel, teneinde een beter inzicht te krijgen...
Beleidsnota's Spanje Spaans

De rechten van niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen aan de zuidgrens van Spanje.

Het doel van het verslag is een algemeen beeld te geven van de situatie van migrantenkinderen die aan de zuidgrens van Spanje aankomen, de belangrijkste beleidsmaatregelen en praktijken te analyseren...
Beleidsnota's Spanje Spaans

Department of Education and Skills en het Office of the Minister for Integration (2010) Interculturele onderwijsstrategie 2010-2015.

"Deze Interculturele Onderwijsstrategie ("IES") heeft tot doel ervoor te zorgen dat: alle leerlingen onderwijs genieten dat ""de diversiteit van waarden, geloofsovertuigingen, talen en tradities in de Ierse samenleving eerbiedigt en...
Beleidsnota's Ierland Engels

Onderwijs (Toelating tot Scholen) Wet 2018

De wet is bedoeld om een meer oudervriendelijke, rechtvaardige en samenhangende aanpak van het toelatingsbeleid voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs tot stand te brengen. Dit moet...
Beleidsnota's Ierland Engels

Ministerie van Justitie en Gelijkheid (2017) Strategie voor de integratie van migranten: Een blauwdruk voor de toekomst.

De integratiestrategie voor migranten is ontwikkeld als antwoord van de regering op de uitdaging om integratie te bevorderen in een context van toegenomen diversiteit in Ierland. De visie is migranten...
Beleidsnota's Ierland Engels

Economisch en Sociaal Onderzoeksinstituut (2021) JAARVERSLAG OVER MIGRATIE EN ASIELAND 2019: IERLAND, Europees Migratienetwerk.

Het jaarverslag over migratie en asiel 2019: Ierland geeft een overzicht van trends, beleidsontwikkelingen en belangrijke debatten op het gebied van migratie en internationale bescherming gedurende 2019 in Ierland. Het...
Andere instrumenten en middelen Ierland Engels

Professionele ontwikkelingsdienst voor leerkrachten: Team-Teaching voor Geletterdheid

Dienst professionele ontwikkeling voor leerkrachten: Team-Teaching for Literacy seminars nationaal uitgerold en biedt begeleiding aan leerkrachten in het speciaal onderwijs en leerkrachten in de gewone klas over hoe kinderen voor...
Andere instrumenten en middelen Ierland Engels

UNICEF: Ontheemde kinderen

Ontheemde kinderen - een campagne van UNICEF rond kinderen die in Ierland wonen en vluchtelingen en migranten zijn. Deze educatieve campagne heeft lessen voor leerlingen in het basis- en voortgezet...
Andere instrumenten en middelen Ierland Engels

EG-actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen

Het actieplan voor integratie biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijk beleidskader voor de verdere ontwikkeling en versterking van hun nationale integratiebeleid voor migranten uit derde landen, en beschrijft de beleidsmatige, operationele...
Andere instrumenten en middelen Europese Unie Engels

U.S. Department of Education (Department) Newcomer Tool Kit (2016)

De toolkit is ontworpen om opvoeders te helpen migrantenkinderen die nieuwkomers zijn, waaronder vluchtelingen en asielzoekers, te ondersteunen. De belangrijkste doelstellingen van de toolkit zijn - De mogelijkheden voor culturele...
Andere instrumenten en middelen Verenigde Staten Engels

Mainstreaming 2.0. Hoe Europa's onderwijssystemen het onderwijs aan migranten kunnen verbeteren.

In dit verslag wordt nagegaan welke vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstelling om de Europese onderwijsstelsels af te stemmen op diversiteit. Het uitgangspunt is dat de aanpassing...
Beleidsnota's België Engels

UNHCR: Teaching About Refugees - Guidance on Working with Refugee Children Struggling with Stress and Trauma.

Dit document is bedoeld om leerkrachten te helpen begrijpen hoe stress en trauma's van invloed kunnen zijn op kinderen en leerlingen van vluchtelingen, en ook om enkele tips en adviezen...
Andere instrumenten en middelen UNHCR Engels

Lerarenopleiding in de Immigratiemaatschappij. Uitrusten voor de normale praktijk van diversiteit. Policy Brief van de onderzoekseenheid SVR (Expert Council of German Foundations for Integration and Migration) en het Mercator Instituut voor Taalondersteuning en Duits als Tweede Taal, gefinancierd door Stichting Mercator: 2016-4.

Ondanks het politieke engagement van de deelstaten speelt de realiteit van het werken in meertalige en cultureel diverse klaslokalen nog steeds slechts een ondergeschikte rol in de lerarenopleidingen. Deze beleidsnota...
Beleidsnota's Duitsland Duits

Jonge vluchtelingen in het onderwijssysteem. Uitdagingen voor scholen, beleidsmakers en beheerders. Flight, Research, and Transfer Project by the Institute for Migration Research and Intercultural Studies and the Bonn International Center for Conversion Policiy Brief 08a.

In deze brief worden aanbevolen acties gepresenteerd op basis van een overzichtsartikel over de stand van het onderzoek "Vluchtelingen en onderwijs" betreffende toegang tot onderwijs, koppeling van formeel en niet-formeel...
Beleidsnota's Duitsland Duits

Waarom mensen vluchten. Oorzaken van vlucht en migratie - Een onderwerp voor onderwijs en samenleving. Medico International & GEW (Duitse Onderwijsbond)

Deze brochure spoort de mensen aan om goed te luisteren wanneer zij spreken over de oorzaken van vluchten en de bestrijding daarvan, en om rekening te houden met de werkelijke...
Andere instrumenten en middelen Duitsland Duits

E-Learning: Ondersteuning van gevluchte kinderen en jongeren

In deze cursus krijgen leerkrachten de kans om te leren hoe ze kinderen kunnen ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van chronische stress, geweld en onveiligheid in het dagelijkse...
Andere instrumenten en middelen Duitsland Engels Duits

Meertalig E-learning platform EduSkills+

Het meertalige platform EduSkills+ is gewijd aan verschillende kosmopolitische onderwijsstrategieën en het toenemende belang daarvan in de Europese en internationale context. De website biedt divers, boeiend en motiverend materiaal voor...
Andere instrumenten en middelen Europese Unie Bulgaars Engels Duits Grieks Italiaans Litouws Pools Roemeens Sloveens

Discussienota Meertaligheid Noordrijn-Westfalen. Benaderingen en suggesties voor de verdere ontwikkeling van de taalkundige en culturele verscheidenheid op school. Ministerie voor School en Voortgezet Onderwijs van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

In de nu gepresenteerde discussienota worden tal van benaderingen opgesomd om het onderwijs in het Duits, vreemde talen en andere vakken te koppelen aan het onderwijs in de taal van...
Beleidsnota's Duitsland Duits

Standpuntbepaling over de relevantie van integratie op school en het effect ervan op het onderwijs en op het gebrek aan schoolbezoek op Italiaanse scholen.

De "Nowadays School" staat voor een complexe uitdaging: niet alleen leerlingen didactische eenheden bijbrengen, maar ook kinderen en adolescenten opnemen en ondersteunen om burgers te worden die zich bewust zijn...
Beleidsnota's Italië Italiaans

Interculturele en digitale burgerschapstrajecten met tweede generatie jongeren: het #IOPARTECIPO project, in de regio Toscane.

Het project #IOPARTECIPO had tot doel de actieve participatie van migranten te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de doelgroep van de jongeren van de "tweede generatie" (2G), door de voorstellen...
Beleidsnota's Italië Italiaans

School ontmoet niet-begeleide minderjarigen: actoren, plichten en rechten die in het spel zijn.

In deze gids wordt het proces van de opvang van niet-begeleide minderjarigen in Italië gereconstrueerd, wordt de bevoegdheid van elke betrokken actor aangegeven en wordt gewezen op het belang van...
Beleidsnota's Italië Italiaans

Opvangkit voor leerlingen met een migratieachtergrond

Deze kit wil leerkrachten en onderwijsprofessionals helpen bij het onthaal- en integratieproces van leerlingen met een migratieachtergrond. Er worden verschillende formulieren voorgesteld om het niveau van inclusie en integratie van...
Andere instrumenten en middelen Italië Italiaans

Spelend onderwijzen en leren - Peer education

Via een peer education-traject hebben de leerlingen van twee middelbare scholen een cursus gevolgd over cruciale thema's als ongelijkheid en sociale integratie, en vervolgens hebben zij op basis daarvan activiteiten...
Andere instrumenten en middelen Italië Italiaans

Kit SottoSopra: Activiteiten en dialogen tegen stereotypen en vooroordelen

Activiteitenpakket tegen stereotypen en vooroordelen. Alle activiteiten zijn bedacht door de jongens en meisjes van de Save the Children SottoSopra-beweging, met het doel ruimte te scheppen voor dialoog en discussie...
Andere instrumenten en middelen Italië Italiaans

Mondiaal kader voor onderwijs aan vluchtelingen: Refugee Inclusion in toezeggingen voor concrete actie om inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs voor iedereen te helpen bereiken tegen 2030.

Dit kader heeft ten doel de voorwaarden te scheppen voor wereldwijde steun voor onderwijs aan vluchtelingen en gastgemeenschappen, teneinde te voldoen aan de verbintenissen van het Global Compact inzake vluchtelingen...
Beleidsnota's UNHCR Engels

Wegen naar toevluchtsoorden: Ideeën om de ontheemding van mensen uit te leggen

Ideeën voor lesgeven, activiteiten en lesplannen over vluchtelingen voor leraren en onderwijsprofessionals. De pagina is verdeeld in 4 secties: - Wie is een vluchteling? - Vluchtelingenreizen - Vestiging van vluchtelingen...
Andere instrumenten en middelen Australië Engels

Programma voor de integratie van vluchtelingenkinderen in het openbaar onderwijs, uitgevoerd door het Griekse ministerie van Onderwijs

Sinds september 2016 voert het Helleense ministerie van Onderwijs een programma uit om vluchtelingenkinderen in het openbaar onderwijs te integreren. Het doel is de ambigue relaties die sindsdien zijn ontwikkeld...
Beleidsnota's Griekenland Grieks

Verslagen en gegevens gepubliceerd door UNICEF en EKKA (Nationaal Centrum voor Maatschappelijke Solidariteit), over niet-begeleide kinderen in Griekenland

EKKA is een specifieke nationale dienst onder de bevoegdheid van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken. Met de steun van UNICEF publiceert EKKA een tweewekelijks bijgewerkt verslag over de...
Andere instrumenten en middelen UNICEF Engels Grieks

Recommendations from the Round Table "Child Protection and European Funding for Mobile Populations in Greece: Report and Future Prospects ".

Op 16 mei 2021 werd een rondetafel georganiseerd door een groep NGO's (NGO Advocacy working group): ActionAid, Danish Refugee Council, Defence for Children International Grieks forum voor vluchtelingen, International Rescue...
Beleidsnota's Griekenland Grieks

Erasmus + Project - HOPEFUL-Extending Teachers Competences in the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills to refugee children -Webinar juni 2021, lancering van online materiaal voor leraren, toolkit / e-learning

HOPEFUL is een Europees initiatief met als hoofddoel de competenties van leerkrachten in het onderwijzen van rekenvaardigheid, geletterdheid en digitale vaardigheden aan vluchtelingen- en migrantenleerlingen te vergroten om hun succesvolle...
Andere instrumenten en middelen Griekenland Engels Grieks

Refugee.Info in Griekenland

Refugee.Info is een team uit heel Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Azië, Afrika en Amerika. Het is een non-profit online platform dat samenwerkt met partners, organisaties van de Verenigde Naties, NGO's, overheden,...
Andere instrumenten en middelen Griekenland Engels Grieks

Standpuntnota over migranten- en vluchtelingenkinderen van SOS Kinderdorpen Internationaal

SOS Kinderdorpen is een van de bekendste NGO's die opkomt voor de rechten van het kind. Kinderen worden op ten minste drie manieren door migratie getroffen: zij verhuizen met hun...
Beleidsnota's Griekenland Engels

ELIAMEP: De integratie van vluchtelingen in het onderwijssysteem in Griekenland: Beleid en beheer in "bewegend zand"

Het ministerie van Onderwijs heeft in 2016 een plan uitgevoerd voor de integratie van kinderen tot 15 jaar in het nationale onderwijssysteem en de creatieve tewerkstelling van kinderen in de...
Beleidsnota's Griekenland Grieks

Het genezen van het Limbo Project, van de stad Athene

De gemeente Athene heeft in samenwerking met de Kapodistriaanse Universiteit van Athene (UoA), Catholic Relief Services (CRS), het International Rescue Committee (IRC) en de Development and Tourism Promotion Company of...
Andere instrumenten en middelen Griekenland Engels Grieks

J@M vzw Jeugdwerk

J@M vzw biedt educatieve en vrijetijds programma's aan voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar. Op 8 locaties rond de stad Mechelen, in de provincie Antwerpen, wordt gedurende...
Goede praktijken België Nederlands

Groep Intro vzw

Groep Intro is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving. Ze werkt verspreid over steden en gemeenten in Vlaanderen aan projecten op de arbeidsmarkt, in scholen, in justitie,...
Goede praktijken België Nederlands

Stage Nederlands Voor Kinderen

De gemeente Beersel in Vlaams-Brabant organiseert taalcursussen Nederlands tijdens de vakantieperiodes in het voorjaar en de zomer als onderdeel van een initiatief om te helpen bij de integratie van migrantenkinderen...
Goede praktijken België Nederlands

Platform Kinderen op de vlucht - Werkgroepen Recht op Onderwijs

Het Platform Minderjarigen in Ballingschap is een nationaal, tweetalig platform van meer dan 55 organisaties. Het Platform coördineert de acties van professionals die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarigen en begeleide...
Goede praktijken België Nederlands Frans

SIREE: een grensoverschrijdend project voor vluchtelingen en migranten

Het SIREE-project beoogt de sociale en economische integratie van vluchtelingen te verbeteren door hen meer bij het onderwijsproces te betrekken en hun economische onafhankelijkheid te vergroten door zelfstandige arbeid te...
Goede praktijken Verenigd Koninkrijk Nederlands Engels

Voisins Solidaires

Sinds maart 2017 biedt La Ligue des Familles en Convivial Belgen en langverblijvende burgers de mogelijkheid om in contact te komen met vluchtelingen die in hun onmiddellijke omgeving wonen. Deze...
Goede praktijken België Frans

Syrische Vrijwilligers

The Syrische Vrijwilligers Project is a 1-year project that was co-founded by 5 volunteers with a refugee background and co-financed by the government. The idea came when the 5 volunteers...
Goede praktijken België Engels

Serve Now (nu dienen)

Op maandag van 19.00 tot 20.30 uur en twee keer op woensdag (16.30 tot 18.30 uur en 19.00 tot 20.30 uur) organiseert Serve the City, een non-profit vrijwilligersorganisatie, een huiswerkproject...
Goede praktijken België Nederlands Engels Frans

NEW ABC

NEW ABC zal negen levensechte pilootprojecten opleveren voor de inclusie van migrantenkinderen en -jongeren in het onderwijs, die door de partners en de stakeholders gezamenlijk zullen worden ontworpen als voorbeelden...
Goede praktijken Italië Engels Italiaans Pools

ICAM - Inclusief kinderen die getroffen zijn door migratie

Het acroniem CAM (Children Affected by Migration) wordt gebruikt wanneer het gaat om kinderen die vluchtelingen, asielzoekers, economische of sociale migranten zijn, of kinderen die zijn achtergelaten door familie die...
Goede praktijken Italië Engels

EGERIA PROGRAMMA. Voor de integratie van immigrantenleerlingen in interculturele scholen.

Het Egeria-programma richt zich op de kwestie van de integratie van migrantenstudenten en het omgaan met interculturaliteit binnen de onderwijsgemeenschap. De eerste keer dat dit programma werd uitgevoerd was in...
Goede praktijken Spanje Spaans

FRIDA-project: Opleiding voor de preventie en opsporing van racisme en vreemdelingenhaat in de klas

Het project vindt zijn oorsprong in de oproep van het Progress-programma 2013 voor werkgelegenheid en sociale solidariteit van de Europese Commissie. Het werd uitgevoerd van november 2014 tot oktober 2015...
Goede praktijken Spanje Engels Spaans

In Crescendo

"In crescendo" is een muzikaal educatief project dat wordt gepromoot door de sociaal-educatieve afdeling van het Orkest van Castilië en León. De interventie vindt plaats in een educatief centrum in...
Goede praktijken Spanje Spaans

Project Rossinyol: Intercultureel jongerenbegeleidingsprogramma in Spanje

De wortels van het project gaan terug tot Israël in het midden van de jaren zeventig, toen een nationaal bijlesprogramma werd opgezet voor scholieren in achterstandssituaties. In de jaren negentig...
Goede praktijken Spanje Catalaans Engels Spaans

Multitasking Coöperatieve Klaslokalen (Aulas Cooperativas Multitarea)

Het opleidingscentrum Padre Piquer is een door de staat gesubsidieerde school in Madrid, die eigendom is van de Stichting Montemadrid en wordt geleid door de Sociëteit van Jezus. Het pedagogische...
Goede praktijken Spanje Spaans

Prollema: jonge migranten in staat stellen hun moedertaal te onderwijzen

Aangezien er steeds meer niet-begeleide minderjarigen naar Spanje komen, wil het Prollema-project taal- en onderwijsopleidingen aanbieden aan deze jonge migranten die in kritieke situaties verkeren, zoals dakloosheid, werkloosheid en gebrek...
Goede praktijken Spanje Catalaans

KAIRÓS MAJADAHONDA VERENIGING. Zorg en steun voor kinderen en tieners die het risico op sociale uitsluiting lopen, en hun gezinnen

KAIRÓS MAJADAHONDA is een vereniging die werkt met kinderen en adolescenten die het risico lopen op sociale uitsluiting en hun gezinnen, in drie verschillende settings binnen de Gemeenschap van Madrid...
Goede praktijken Spanje Spaans

Sant Joan de Déu Terres de Lleida – Almacelles

Sant Joan de Déu Terres de Lleida - Almacelles is een centrum dat, naast zijn diensten, institutionele pleegzorg biedt voor niet-begeleide minderjarigen met het oog op hun sociale, gemeenschaps- en...
Goede praktijken Spanje Catalaans Spaans

Project "INTEGRALE AANDACHT VOOR KINDEREN", Stichting Tomillo

De Tomillo Foundation is een onafhankelijke non-profit organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan sociale verbetering en persoonlijke ontwikkeling. Via het programma "Integrale Aandacht voor Kinderen", voor zowel...
Goede praktijken Spanje Engels Spaans

Abraza África / Misión Emmanuel (Omhels Afrika / Emmanuel Missie)

De Emmanuel Missie is een ontmoetings- of opvangplaats voor immigranten met een dynamisch integratieplan en een platform om hun realiteit kenbaar te maken. Het project bestaat uit een landhuis waar...
Goede praktijken Spanje Spaans

Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte - Netwerk van leerkrachten met een migratiegeschiedenis

Het ministerie van Onderwijs heeft in samenwerking met het ministerie van Integratie het initiatief genomen voor het netwerk van migrantenleerkrachten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat in 2007 is opgericht als...
Goede praktijken Duitsland Duits

Competentienetwerk Democratieonderwijs voor jongeren

Het landelijke competentienetwerk wordt gefinancierd door het Bondsministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ) via het federale programma "Demokratie leben!" (Leef de democratie!). De officiële titel in het federale...
Goede praktijken Duitsland Duits

RAA Berlijn - Regionale Werkcentra voor Onderwijs, Integratie en Democratie e.V.

Het Netwerk van centra draagt en ondersteunt discriminatie-kritische participatieprojecten in scholen, onderwijsomgevingen en in de gemeenschap in Berlijn. Sinds 1991 richt het zich op de ondersteuning van alle betrokkenen bij...
Goede praktijken Duitsland Engels Duits

Fliegen lernen – Lernwerkstatt für alle Kinder (Leren vliegen - leerworkshop voor alle kinderen)

Het hele programma wordt in veel Duitse regio's uitgevoerd, maar de specifieke best practice "Fliegen lernen" is geïmplementeerd door de katholieke basisschool Zugweg in Keulen, Noordrijn-Westfalen. Daar onderzoeken, ontdekken en...
Goede praktijken Duitsland Duits

Enable_Tamkin - Zelfleren voor Arabische vluchtelingenkinderen & een concept ontwikkelen voor moedertaaltrainers en -leraren

Als onderdeel van het Erasmus Plus-project werden van 2017 tot 2019 workshops gehouden met 70 Arabischtalige docenten en trainers in Duitsland, Italië, Turkije en Zweden. Samen werden een opleidingsconcept en...
Goede praktijken Duitsland Arabisch Engels

Rucksack Schule (Schoolrugzak) - Een programma voor taalonderwijs en opvoeding van ouders

Het Backpack School-programma brengt de elementen van meertaligheid samen in een institutionele setting op basis van de interculturele, diversiteitsbewuste benadering, en steunt op de pijlers: competentiegerichtheid, parallellisatie en samenwerking binnen...
Goede praktijken Duitsland Duits

PARENTable (ouder - in staat )

Voortbouwend op het ENABLE-project voert hetzelfde consortium nu een ander Erasmus+-project uit voor de periode 2019-2022. Onder de naam PARENTable wordt een workshopconcept ontwikkeld en uitgevoerd in vier landen (Duitsland,...
Goede praktijken Duitsland Arabisch Engels

Kinderrechteschulen NRW - Kinderrechtenscholen Nordrhein-Westfalen

Het lopende programma dat in Noordrijn-Westfalen door EDUCATION Y in samenwerking met UNICEF is ontwikkeld, stelt ieder kind als subject en rechthebbende in het middelpunt van de schoolontwikkeling. De aanpak...
Goede praktijken Duitsland Duits

Boekenkastprogramma - Bevordering van taal en verscheidenheid

Het programma coach@school - boekenkast (2017-lopend) is het eerste meertalige leesbevorderingsprogramma dat de onderwijslocaties van school/dagverblijven en thuis met elkaar verbindt. Het maakt gebruik van meertalige boeken om de taal...
Goede praktijken Duitsland Duits

Gemeentelijke coördinatie van onderwijskansen voor nieuw aangekomen immigranten als onderdeel van het Overdrachtsinitiatief

Het Transfer Initiative Programme Family heeft als algemeen doel het ondersteunen en bevorderen van een beter gecoördineerd onderwijsbeheer in districten en zelfstandige steden van Duitsland. Binnen het programma is een...
Goede praktijken Duitsland Duits

Leren voor integratie-project: Kwalitatief leren en niet-formeel onderwijs voor vluchtelingen en migrantenkinderen

Het doel van het project is niet-formeel onderwijs en huiswerkbegeleiding te verstrekken aan vluchtelingen- en migrantenkinderen, alsmede aan hun ouders, ten einde bij te dragen tot een vlotte integratie van...
Goede praktijken Griekenland Engels Grieks

S.U.C.RE - Ondersteunende universitaire gemeenschapstrajecten voor vluchtelingen-migranten

Het doel van het project was om met succes de nodige richtlijnen en trainingsmaterialen op te stellen die praktijkmensen en belanghebbenden in staat zullen stellen om de soepele integratie van...
Goede praktijken Griekenland Engels Grieks

HE.ST.I.A. helpt studenten bij acceptatie

Het project is opgezet vanuit de behoefte om op scholen een inclusieve sfeer voor alle kinderen te creëren door leerkrachten te trainen in het omgaan met leerlingen met een migrantenachtergrond...
Goede praktijken Griekenland Engels Grieks

SEDIN Project - Creatieve methoden voor succesvolle inclusie in multiculturele scholen

Het project is opgezet omdat vluchtelingenkinderen (en kinderen met een migranten/minderheidsachtergrond) vaak moeilijkheden ondervinden om zich aan te passen in de schoolomgeving van de gastlanden en de traditionele cognitieve onderwijsmodellen...
Goede praktijken Griekenland Bulgaars Catalaans Engels Frans Grieks Italiaans Spaans Turks

Casemanagementinstrument voor niet-formeel onderwijs in jeugdwerk

Het project is opgezet omdat steeds meer kinderen buiten de formele systemen vallen. De straat wordt de belangrijkste educatieve omgeving waar zij hun identiteit ontwikkelen met de nodige attitudes en...
Goede praktijken België Nederlands Engels Frans Portugees Spaans

RESTORE - Een veiliger en positiever schoolklimaat ontwikkelen door herstelgerichte praktijken

Het project is ontstaan uit de behoefte om herstelgerichte praktijken op een duurzamere manier in scholen in te voeren. Leerlingen en leerkrachten werken het best in een omgeving waarin ze...
Goede praktijken België Nederlands Engels Frans Italiaans

RefuEdu - Uitwisseling van kennis en goede praktijken om het onderwijs aan vluchtelingen en asielzoekende jongeren te verbeteren

Met de drastische toename van het aantal asielaanvragers blijft het bieden van gelijke onderwijskansen een uitdaging in de onderwijscontexten van de EU-lidstaten, waarbij jongeren met een migrantenachtergrond in een bijzonder...
Goede praktijken Zweden Engels

Reizen van hoop: Onderwijstrajecten naar sociale insluiting en verdraagzaamheid

Aangezien Europa geconfronteerd wordt met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog (in 2015 zijn ongeveer 1 miljoen vluchtelingen en migranten in de EU aangekomen en Europol schat dat 27%...
Goede praktijken Oostenrijk Engels

Centrum voor kinderen - Frourarcheio

Het Centrum voor het Kind is een open ruimte voor alle kinderen die tot doel heeft de rechten van het kind te bevorderen en te ondersteunen. Het is gevestigd in...
Goede praktijken Griekenland Engels Grieks

Step2School Onderwijsprogramma

Het project is opgezet vanuit de behoefte om remedial teaching te bieden in de vorm van ondersteunende middagklassen, waarbij de nadruk ligt op taalverwerving, wiskunde en huiswerkbegeleiding, aan minderjarigen tussen...
Goede praktijken Griekenland Engels Grieks

MINT - Mentorschap voor de integratie van door migratie getroffen kinderen uit derde landen

Onderdanen van derde landen, waaronder kinderen en jongeren, doen het nog steeds slechter dan EU-burgers op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sociale inclusie. Migrantenkinderen en -jongeren zijn bijzonder kwetsbaar...
Goede praktijken Hongarije Tsjechisch Engels Pools Roemeens Sloveens

Ouders voor allen

Europa is al vele jaren een belangrijke bestemming voor migranten en wordt steeds multicultureler. Sociale integratie van alle nieuwkomers en van reeds bestaande etnische of culturele minderheden (ECM) is in...
Goede praktijken Griekenland Engels Duits Grieks Italiaans Litouws Spaans

Su.Per. project SUCCES in de onderwijstrajecten van studenten van immigrantenafkomst

Het project betrof de trajecten van leerlingen met uitstekende schoolresultaten ondanks nadelen als gevolg van de moeilijkheden van de migratie-ervaring en de lage sociaal-economische status. Het project handelde over etnische...
Goede praktijken Italië Italiaans

FAMILIA - Migrantengezinnen: lokale actieve inclusie-interventies

De belangrijkste doelstelling van het project was inzicht te krijgen in de sociale onrust van migrantenkinderen en -gezinnen als gevolg van transnationale migratie, rekening houdend met zowel interne als externe...
Goede praktijken Italië Italiaans

Barça Foundation FutbolNet programma: Sport, levensvaardigheden en waarden voor niet-begeleide minderjarigen in Sicilië, Italië

Sinds 2017 hebben UNHCR Italië en Barça Foundation een strategische samenwerking ter bevordering van het emotionele en fysieke welzijn en de sociale inclusie van niet-begeleide minderjarigen die voornamelijk afkomstig zijn...
Goede praktijken Italië Engels Italiaans

In.Media.Res - Integratiebemiddeling Verantwoordelijkheid (Integrazione Mediazione Responsabilità)

InMediaRes wil de barrières wegnemen voor de socio-educatieve inclusie van pas aangekomen minderjarige migranten met de nationaliteit van een derde land. Het project vat interculturele bemiddeling op als een multistakeholderproces...
Goede praktijken Italië Italiaans

ALI MSNA – 1° VOLO -Taalvaardigheid en toegang tot onderwijs - Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'istruzione

Het Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek (MIUR) heeft dit project geactiveerd ter bevordering van de implementatie van alfabetisering en gepersonaliseerde onderwijstrajecten voor 1000 niet-begeleide en van hun familie gescheiden...
Goede praktijken Italië Italiaans

Project PERCORSI -Opleiding, werk en integratie van niet-begeleide minderjarigen - Formazione, lavoro e integrazione dei minori non accompagnati

PERCORSI is een project gewijd aan de opleiding, werkgelegenheid en integratie van jonge migranten. Het project, dat in 2016 van start is gegaan, wordt beheerd door het directoraat-generaal voor immigratie-...
Goede praktijken Italië Italiaans

ItaStra - Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università degli Studi di Palermo - Italiaanse talenschool voor buitenlandse studenten aan de universiteit van Palermo

ItaStra werd opgericht in 2008 met als doel het bevorderen van didactische, opleidings-, begeleidings- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van het Italiaanse taalonderwijs, door middel van de toepassing van innovatieve...
Goede praktijken Italië Italiaans

L’AltRoparlante: plurilinguismo e translanguaging a scuola - L'AltRoparlante: meertaligheid en translanguaging op school

Het project bevordert een "translanguaging turn", die zich richt op de noodzaak om in de curriculaire onderwijsactiviteiten alle talen en dialecten op te nemen die tot het individuele en collectieve...
Goede praktijken Italië Italiaans

Cork Migrant Centre Youth Group Support (CMC YGP)

Sinds 2017 ondersteunt dit project migrantenjongeren in Cork die bewoners zijn van 6 Direct Provision Centres verspreid over Cork City en County. Het CMC YGP is ontwikkeld om de onderwijsbehoeften...
Goede praktijken Ierland Engels

Creative Agency Programma bij de Glucksman

Creative Agency at the Glucksman is een doorlopend project om jonge asielzoekers, vluchtelingen en migranten in staat te stellen deel te nemen aan vindingrijke projecten die hen in staat stellen...
Goede praktijken Ierland Engels

Scholen van heiligdom, Ierland

Schools of Sanctuary Ireland is an initiative of Places of Sanctuary. Set up in 2016 and linked to a national UK movement, Places of Sanctuary is a network of communities...
Goede praktijken Ierland Engels

Hervestiging van vluchtelingen: Aandacht voor onderwijsbehoeften van nieuw aangekomen Syrische en Irakese studenten in Ierland

Deze interventie werd geleid door de NGO Doras Luimní en gefinancierd door UNHCR en het Departement van Justitie in het kader van het Ierse Programma voor Hervestiging van Vluchtelingen (IRRP)...
Goede praktijken Ierland Engels

Omarmen van diversiteit, voeden van integratie, leren voor het leven project (EDNIP)

EDNIP was een onderzoeks- en interventieproject onder leiding van het Transforming Education through Dialogue Project (TED), de Curriculum Development Unit, en het Mary Immaculate College (MIC) in Limerick, Ierland. EDNIP...
Goede praktijken Ierland Engels

Hervestiging van Rohingya's in Carlow, Ierland: Integratie van kinderen in de wijdere gemeenschap

De algemene doelstelling van het programma was de opvang en positieve integratie van 15 Rohingya-vluchtelingengezinnen in Carlow. Voor de integratie van de gemeenschap werd een reeks gemeenschapsinitiatieven ontwikkeld: sport, leiderschapstraining,...
Goede praktijken Ierland Engels

SIRIUS 2.0 - Project ter voortzetting van het werk van het SIRIUS-beleidsnetwerk voor onderwijs aan migranten

Dit project is een voortzetting van het werk van het SIRIUS-beleidsnetwerk, dat 's werelds toonaangevende netwerk voor beleidsbeïnvloeding inzake migrantenonderwijs is. Het netwerk gebruikt een theorie van verandering en zijn...
Goede praktijken Europese Unie Engels

Migrant Leraar Project

Het Migrant Teacher Project, dat in 2017 is opgericht, heeft als doel de participatie van allochtone, internationaal opgeleide leerkrachten (IIET's) in Ierse basis- en postprimaire scholen te vergroten. Onderzoek toont...
Goede praktijken Ierland Engels

Sport tegen racisme Ierland (SARI) - Soccernieten, Hijabs en Hat-tricks, en Diversen Stad

SARI (Sport Against Racism Ireland) is een NGO zonder winstoogmerk die "culturele integratie, sociale insluiting en cohesie in de Ierse Republiek, Noord-Ierland en daarbuiten ondersteunt door sport te gebruiken als...
Goede praktijken Ierland Engels

Waterford Integratiediensten - Engagementen in het onderwijs

Waterford Integration Services (WIS) is een NGO die sinds 2006 een reeks ondersteunende diensten verleent aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten in de zuidoostelijke regio van Ierland. Het Access and Equity...
Goede praktijken Ierland Engels

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

november 16th, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Ga naar de inhoud