Online digitale databank – Hulpbron

Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Waterford Integratiediensten - Engagementen in het onderwijs

Beschrijving

Waterford Integration Services (WIS) is een NGO die sinds 2006 een reeks ondersteunende diensten verleent aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten in de zuidoostelijke regio van Ierland. Het Access and Equity Framework van WIS zorgt ervoor dat ze inspelen op de behoeften van cultureel en taalkundig diverse gemeenschappen, en dat ze hen ondersteunen om als volwaardige leden aan de maatschappij deel te nemen. De onderwijsinterventies omvatten werk met de Roma-gemeenschap, Asielzoekers en Vluchtelingen. Onder de initiatieven zijn: diensten voor belangenbehartiging, outreach- en afstandsondersteuning, onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, jeugdprogramma's. WIS pleit in het bijzonder voor de betrokkenheid van vrouwen en meisjes bij het onderwijs en bevordert een op mensenrechten gebaseerde aanpak van alle programma's, waarbij de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid en integratie, overleg en partnerschapsopbouw worden ondersteund. WIS werkt samen met instanties als de Irish Human Rights and Equality Commission, Migrant Rights Centre of Ireland, International Organisation for Migration, European and Irish Networks Against Racism, Local Authorities, Government Departments, An Garda Síochána, Foreign Embassies en lokale dienstverleners om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Ierland is aangegaan in het kader van de internationale mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. De projecten worden gefinancierd met middelen van de regering en de plaatselijke autoriteiten, SICAP en IHREC.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  De werkzaamheden zijn nog aan de gang, dus er is geen specifieke evaluatie als zodanig, maar hieronder worden lessen getrokken uit het initiatief: - Migranten van de tweede generatie zullen de waarde/meting van het succes laten zien van de steun die is verleend aan gezinnen van de eerste generatie die daarvan hebben geprofiteerd. - Het is belangrijk dat we een duidelijke onderwijsstrategie/-kader hebben dat inkomende migratie vergemakkelijkt. - Er moeten voldoende financiële middelen komen voor speciale beschermingsdiensten om discriminatie, structureel racisme en uitbuiting in de onderwijs- en arbeidssector te voorkomen. - vaardigheden moeten worden afgestemd op de plaatselijke arbeidsmarktkansen (de farmaceutische, technologische en innovatieve sector is in Waterford enorm) - We moeten kijken naar andere sociaal-economische factoren die diverse gemeenschappen ervan weerhouden kansen op de arbeidsmarkt te grijpen, bijvoorbeeld door CV's op te stellen, kopieën te laten drukken, enz. We moeten geschikte kleding voor sollicitatiegesprekken kopen en waar nodig de meest kwetsbaren helpen met hun reiskosten naar een sollicitatiegesprek. - Het is belangrijk dat we blijven deelnemen aan enquêtes, onderzoek en andere structuren en activiteiten om de behoeften van migranten op de voorgrond te houden, met inbegrip van lokale nationale en EU-actieplannen tegen racisme om de belemmeringen voor deelname aan te pakken. - Onze deelnemers hebben langere programma's nodig om structurele en culturele barrières te overwinnen, kleinere groepen werken het beste, vertaalondersteuning moet in alle mogelijkheden en diensten worden ingebed. - De empowerment van vrouwen en meisjes door middel van onderwijs en sociale ondernemingskansen zal voor hen en de generaties na hen van levensbelang zijn. - Het belang van bèta- en technische vakken voor meisjes om gelijke kansen te krijgen in de IT-, AI- en andere innovatiesectoren. - Het is ook belangrijk programma's te bevorderen die niet-formeel, formeel leren en eerdere leerervaringen erkennen. - Het algemene cursusaanbod moet meer worden vernieuwd en dat vergt een financieringsniveau waartoe wij thans geen toegang hebben. Wij zullen particuliere en bedrijfsentiteiten benaderen om een dialoog aan te gaan die leerlingwezen en andere mogelijkheden in opkomende sectoren mogelijk maakt. - De nadruk moet liggen op etnisch-culturele diversiteit op de werkplek, inclusie, gelijke toegang en empowerment. Wij bieden opleidingsmogelijkheden om eerstelijnsdiensten te betrekken bij cultureel begrip; dit kan worden uitgebreid tot het bedrijfsleven, dat zal worden aangesproken en uitgedaagd via nationale en Europese actieplannen tegen racisme.

  Te leveren prestaties van projecten
  Het project loopt nog en er zijn nog geen specifieke verslagen. De inbreng van het project is echter opgenomen in de volgende verslagen van de Health Service Executive (HSE) over sociale integratie en in deze documenten wordt er naar verwezen als de Integratie- en ondersteuningseenheid (ISU): - Nolan. A, & Joy. A, Intercultural Healthcare Pilot Project Report 2014-2015, (2016) "A model of intercultural healthcare to address barriers and gaps preventing equitable access to health services and supports", HSE, Waterford. - Towards, Care, Compassion, Trust and Learning (2016) "Evaluation of the Health Service Executive of Community Healthcare Organisation Area 5 Social Inlcusion's work with Roma communities in Waterford and Wexford, HSE, Waterford.

  Reproduceerbaarheid
  De reproduceerbaarheid zal afhangen van de plaatselijke context. Dialoog met het personeel over de wijze waarop netwerken kunnen worden opgebouwd en groepen van instanties bij de projecten kunnen worden betrokken, kan richtinggevend zijn. Initiatieven worden ontwikkeld in antwoord op vastgestelde uitdagingen die door de verschillende migrantengemeenschappen worden ervaren en spreken specifiek hun behoeften aan.

  Motivatie voor de indiening
  Dit voorstel wordt ingediend omdat het meerdere agentschappen samenbrengt om tegemoet te komen aan specifieke behoeften die zijn vastgesteld met betrekking tot de integratie van migrantenkinderen en -jongeren. Het contextualiseert hun ervaringen binnen de uitdagingen waarmee zij als deel van hun respectieve gemeenschappen worden geconfronteerd, terwijl die gemeenschappen worden gerespecteerd en wordt samengewerkt om belemmeringen te overwinnen.

  Fondsen:
 • Regeringsfondsen
 • IHREC (Ierse Commissie voor mensenrechten en gelijkheid)
 • Lokale fondsen
 • SICAP (programma voor sociale inclusie en gemeenschapsactivatie)
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • IT-opleiding en hulpmiddelen, mensenrechtenopleiding, ideeën voor sociale ondernemingen, culturele evenementen, genderstudies, antiracisme-initiatieven, integratie- en inclusie-initiatieven
 • Taalcursus
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Gezondheidszorginstanties, politie, deskundigen op het gebied van belangengemeenschappen, deskundigen op het gebied van antiracisme
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • Nationale en EU-structuren
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Het bereiken van gelijkheid betekent niet altijd dat mensen op dezelfde manier worden behandeld: ""formele gelijkheid"" houdt in dat iedereen hetzelfde wordt behandeld; ""inhoudelijke gelijkheid"" maakt een gunstige behandeling van achtergestelde groepen mogelijk, zodat zij uiteindelijk in gelijke mate van hun mensenrechten kunnen genieten. WIS is van mening dat positieve stappen moeten worden ondernomen om de belemmeringen waarmee mensen op grond van hun verschillen worden geconfronteerd, te erkennen en er doeltreffend op te reageren, en dat beleid en kaders moeten worden gecreëerd om deze belemmeringen op lokaal, nationaal, EU- en internationaal niveau aan te pakken. De oprichting van het Waterford Migrant Integration Forum in 2019 heeft een platform geboden voor een open dialoog om de betekenis en het doel van de betrokkenheid van de diverse migrantengemeenschappen bij de Waterford Migrant Integration Strategy en de Waterford Integration Services beter te integreren en op elkaar af te stemmen door middel van de levering van programma's en diensten die de resultaten op het gebied van sociale inclusie voor minderheids- en achtergestelde migrantengemeenschappen ondersteunen. Het gaat erom achterstanden weg te werken, de sociale, burgerlijke en economische participatie te vergroten, en een grotere stem te ontwikkelen, in combinatie met meer verantwoordelijkheid.

  Latest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE co-creation approach: Lundy Model of Participation

  oktober 30th, 2023|Co-creation|

  The IMMERSE Team used the Lundy Model of Participation to inform the co-creation activities with children including activities with the Children and Young People's Research Advisory Group and the Policy Consultation Workshops.  This model was developed by Professor Laura Lundy [...]

  Sharing insights on inclusion of migrant and refugee children in Spain on October 26th

  oktober 24th, 2023|News|

  The University Institute of Studies on Migration (IUEM), established by Comillas Pontifical University in 1994 as a specialized research center to address the complexities and the political and social transformations brought about by migratory events, is pleased to announce the presentation [...]

  IMMERSE co-creation approach: identifying and evaluating inspirational good practices for my school

  oktober 22nd, 2023|Co-creation|

  Schools, as main educational environments, and teachers, as main educational actors, play a significant role in the socio-educational inclusion of migrant children. In this regard, the implementation of more efficient educational models for the socio-educational inclusion should be based on [...]

  Ga naar de inhoud