Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2021-10-27T13:58:37+02:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα ελέγχου δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης

Ο πίνακας ελέγχου και οι δείκτες αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνδημιουργίας  που περιλαμβάνει τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και εκείνων που εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο, στηριζόμαστε στην άμεση εμπειρία τους που απεικονίζει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ολοκλήρωσης.

Ο στόχος αυτού του εργαλείου είναι να ενοποιήσει τα κριτήρια στη συλλογή δεδομένων κατά τη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν και καθορίζουν την κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη αυτών των παιδιών στις χώρες και κοινωνίες υποδοχής στην Ευρώπη. Η σύνθεση 30 δεικτών περιλαμβάνει θεμελιώδεις πτυχές τριών επιπέδων ενσωμάτωσης, συγκεκριμένα μικροεπίπεδο (παιδιά και οικογένειές τους), μεσοεπίπεδο (εκπαιδευτικά κέντρα, εκπαιδευτική κοινότητα και γειτονιές) και μακροεπίπεδο (κοινωνία και θεσμοί).

Ο τελικός πίνακας ελέγχου θα διαθέτει συνολικά 30 δείκτες: 14 για τα αποτελέσματα ενσωμάτωσης και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης των αποτελεσμάτων ενσωμάτωσης σε μεσο και μακρο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης χωρίζονται σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) τη γλώσσα και τον πολιτισμό, 3) την ευημερία, 4) τη διασύνδεση και 5) τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα.

Τα εμπόδια και οι παράγοντες διευκόλυνσης σχετίζονται με 1) πολιτική ηγεσία, 2) διαχωρισμό σχολείων, 3) υποστήριξη μάθησης, 4) υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 5) αρνητικές στάσεις, 6) οργάνωση σχολείου και εκπαιδευτικούς.

(LPC: Νομοθεσία και πρακτική ρύθμιση …)
(LRR: Νομοθεσία, συστάσεις και πόροι αφιερωμένοι στο …)

Προς το παρόν, το περιεχόμενο του πίνακα ελέγχου έχει επικυρωθεί από ειδικούς στους τομείς της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης και της ένταξης, και έχει οικολογικά επικυρωθεί (για την προσαρμογή σε ένα πραγματικό περιβάλλον) από παιδιά, εκπαιδευτικούς, δημόσιες αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία). Τα βασικά δεδομένα θα συγκεντρωθούν απευθείας από παιδιά, εκπαιδευτικούς και διευθυντές σε αυτές τις έξι χώρες για πολλούς από αυτούς τους δείκτες.

Lastest news

Together we make all the difference

Latest report on psychosocial integration and well-being indicators now available

12 Νοεμβρίου, 2021|News|

The last report on indicators of socio-educational integration of refugee and migrant children is now available. This paper is the third and final in a series of qualitative research carried out by IMMERSE partners in an initial phase of [...]